GLAFSFJORDENS FVOF

STADGAR

Stadgar för fiskevårdsområdesförening, som bildats enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområde.

 

§1 NAMN

Föreningens namn är Glafsfjordens fiskevårdsområdesförening.

§2 OMFATTNING

Föreningen förvaltar fisket i Glafsfjordens fiskevårdsområde i Arvika kommun, Värmlands län.
Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande vatten och som redovisas på upprättad karta: Glafsfjorden m fl sjöar och vattendrag med avgränsning enligt karta, aktbil KA.
Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.

§3 SYFTET

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

§4 MEDLEM

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m fl som avses i 3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårdsområden. Om fastigheten ägs med samäganderätt eller innehas av dödsbo eller annan juridisk person har delägarna ett gemensamt medlemskap i föreningen.
Om fastighet upptagen i fiskerättsförteckningen byter ägare, arrenderas ut eller om fiskerätten förändras genom fastighetsbildning etc åligger det nya ägaren, nyttjanderättshavaren eller fastighetsägaren att själv styrka sin rätt för att få ta del i föreningens verksamhet och nyttja sin fiskerätt.
Detsamma åligger den som hävdar fiskerätt som ej är redovisad i fiskerättsförteckningen (fiskerätt som tillkommer avstyckade fastigheter etc.)

§5 REGLER FÖR FISKET

Medlem får utöver sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna hemmanet eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Beslut enligt detta stycke fattas av fiskestämman i sin helhet. Om medlem så yrkar skall dock beslut enligt detta stycke i stället fattas skifteslagsvis (vid samfällt fiske) och/eller hemmansvis (vid bundet fiske) vad avser fisket inom skifteslag och/eller hemman vari medlem har fiskerätt. Fattas beslut skifteslagsvis och/eller hemmansvis äger dock stämman i sin helhet rätt att besluta om reglering av eller inskränkning i medlemmarnas fiske inom sådant skifteslag och/eller hemman om detta är nödvändigt med hänsyn till fiskevård eller motsvarande enligt fiskesakkunnigs (fiskekonsulent eller motsvarande) utlåtande. Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska med handredskap även inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar. Beslut enligt detta stycket får ej avse kräftfiske.
För utövande av fiske skall medlem lösa fiskerättsbevis på sätt stadgas i §7 nedan.
Medlem äger rätt att lösa endast ett fiskerättsbevis (gällande årsvis) för varje påbörjad 0,5% delaktighet i hela områdets fiske oavsett antalet ägda fastigheter med fiskerätt.
Medlem äger rätt att överlåta sitt/sina fiskerättsbevis till valfri namngiven person.
Överlåtelsen skall därvid avse helt år (sammanfallande med giltighetstiden för fiskerättsbevis) och hela det fiske fiskerättsbeviset berättigar till.
Person som på detta sätt erhållit fiskerättsbevis äger rätt att fiska på samma villkor som gäller för upplåtande medlem.
Fiskerättsbeviset innebär dock ingen behörighet att företräda medlem på fiskestämman. Fiskerättsbevis enligt detta stycke utfärdas av styrelsen för varje år efter anmälan av medlem om den person som för varje år efter anmälan av medlem om den person som för året skall äga rätt att lösa medlemmen tillkommande fiskerättsbevis.
För utfärdat fiskerättsbevis får fiske bedrivas förutom av innehavaren även av innehavarens make/maka och därmed jämställd samt i föräldrahemmet mantalsskrivna barn. Vid av dessa personer samtidigt bedrivet fiske är begränsat till det fiske som fiskerättsbeviset berättigar till förutom avd gäller fiske med handredskap.

§6

Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8§ lagen om fiskevårdsområde. Upplåtelse kan avse allt fiske utom kräftfiske.

Upplåtelsen får dock endast avse:

 • Gästkort som får utdelas/säljas till person som innehar fiskerättsbevis. Gästkort får endast berättiga till handredskapsfiske för en gästfiskare per fisketillfälle. Gästkort skall avse helt år, sammanfallande med giltighetstiden för fiskerättsbevis. Innehavare av fiskerättsbevis äger rätt att lösa högst tre gästkort.
 • Delägarekort som får säljas till andelsägare i fisket (delägare i samägd fastighet, dödsbofastighet etc) vilken ej äger rätt att lösa fiskerättsbevis. Delägarkortet får
  berättiga till samma fiske som tillkommer fiskerättsägare inom skifteslaget med den
  begränsningen som anges ovan. Delägarekortet skall avse helt år (sammanfallande
  med giltighetstiden för fiskerättsbevis).
 • Fiskekort som får säljas till allmänheten i övrigt. Fiskekort får berättiga till fiske med handredskap inom hela området med begränsning enligt ovan. Fiskekort får ej avse längre tid än ett år.

De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma varvid dock bestämmelserna i 5§ första stycket äger motsvarande tillämpning vad avser beslut om delägarkort.

Ägare av bundet fiske äger härutöver rätt att lösa fastighetskort för vidareöverlåtelse till valfria namngivna personer. Fastighetskortet, som efter vidareöverlåtelsen är personlig, berättigare innehavaren till fiske endast inom fiskerättsägarens fastighet och får avse samma fiske som tillkommer fiskerättsägaren inom egen fastighet, varvid även bestämmelserna om hushållsfiske (5§ sista stycket ovan) äger motsvarande rätt att själv införa begränsningar i upplåtet fiske vid vidareöverlåtelse av fastighetskort. Fastighetskortens giltighetstid bestäms av fiskerättsägaren, men får ej avse längre tid än ett år. Fiskerättsägaren får för varje löst fastighetskort ej debitera högre kostnad än den som beslutas för fiskerättsbevis enligt 7§.

Förening kan besluta att arrendera ut del av fisket till yrkes- eller fritidsfiske. Sådant beslut får inte strida mot 8§ lagen om fiskevårdsområde. Föreningen kan även besluta att arrendera in fiskevatten som är belägna i anslutning till fiskevårdsområdet.
Avtal om arrende skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för arrenden skall beslutas på ordinarie fiskestämma.
Om minst en femtedel av de fiskerättsägare, som äger del i det fiske som avses utarrenderas, motsätter sig upplåtelsen får dock utarrenderingen ej ske.

§7 UTTAXERING MM

För täckande av kostnader i föreningens verksamhet får uttaxering ske.
Uttaxering sker genom att medlemmar som utnyttjar sin fiskerätt i området är skyldiga att lösa fiskerättsbevis om stämman så beslutar. Fiskerättsbevisen får debiteras till högst 50 kr per år. Detta belopp får höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex fr o m 1 januari 1993.

Fiskerättsbevis skall alltid finnas tillgängliga vid fiske.

§8

Utöver vad som anges i §7 får uttaxering ej ske.

§9 INKOMSTFÖRDELNING

Av föreningens intäkter sedan avdrag skett för tillsyn och administration skall minst hälften användas till fiskevård och fiskebefrämjande åtgärder som kan gagna medlemmarnas intressen.
Användningen av resterande medel beslutas av fiskestämman.

Om den behållna avkastningen överstiger 100 000 kr skall – om fiskestämman så beslutar – den del av den behållna avkastningen som överstiger 50 000 kr fördelas mellan fiskerättsägarna efter i fiskerättsförteckningen angivna normer för delaktighet. Beloppen 50 000 kr resp 100 000 kr skall höjas i proportion till ändringar i konsumentprisindex fr o m 1 januari 1993.

§10 BERÄKNING AV RÖSTER

Beslut på fiskestämman fattas med acklamation om inte omröstning begärs.
Rösträtt skall utövas personligen eller genom behörigt ombud.
Vid omröstning har varje medlem en röst.
Om någon medlem begär det skall omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.
Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet.
Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel som tillkommer respektive fastighet enligt i fiskerättsförteckningen angivna normer för delaktighet.

§11 FISKESTÄMMA

Tid och plats:
Ordinarie fiskestämma skall årligen hållas på den tid och ort som föreningens styrelse bestämmer, dock senast under april månad.

Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

§12

Kallelse:
Kallelse till fiskestämma skall ske senast 10 dagar före stämman.
Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgängliga för granskning under samma tid.
Kallelse sker genom annons i ortspress

§13

Dagordning:
Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordföranden för stämman
 2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 3. Val av sekreterare på stämman
 4. Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om röstlängd
 5. Fastställelse av dagordning
 6. Frågan om kallelse till stämman skett stadgeenligt
 7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
 8. Frågan om ansvarfrihet för styrelsen
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter
 11. Val av revisorer samt suppleanter
 12. Utseende av valberedning
 13. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna
 14. Frågan om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande
 15. Verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse
 16. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomsstat
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fodrar särskild röstlängd.

§14 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.
Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna upptas på stämman, vara styrelsens ordförande tillhanda senast under februari månad.

§15 Protokoll

Vid fiskestämman skall föras protokoll.
Protokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman.
När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av omröstningen.
Eventuella reservationer skall antecknas.

§16 STYRELSE

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Arvika kommun. Den skall bestå av ordförande och 6 övriga ledamöter samt 3 suppleanter för dem. Suppleanterna kallas i den ordning de valts.

§17 Val

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.
Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. I övrigt konstituerar sig styrelsen själva. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter 2 år. Första gången val äger rum skall dock 3 ledamöter och 1 suppleant endast väljas för ett år.

§18 Uppgifter

Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svara för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.
Om fisket upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter.
Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt enligt 40§ lagen (1950:596) om rätt till fiske att som målsägare ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande (fiskeplan)
 • själva eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort för medlemmarna och för allmänheten
 • vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och fisketillsyn
 • kalla till fiskestämma
 • bereda väckta motioner
 • årligen till ordinarie fiskestämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 • svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell i enlighet med gjorda anmälningar enligt 4§.
 • §19 Beslutsförhet

  Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med §22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.
  Styrelsen är beslutsför när kallelsen skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordförande biträder.

  §20 Reservation

  Styrelseledamot som deltagit i avgörande av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådana reservationer skall anmälas i samband med beslutet.

  §21 Protokoll

  Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall upptas datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordförande eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

  §22 KALLELSE M.M.

  Kallelse till styrelsesammanträdet skall innehålla uppgifter om förekommande ärende och tillställas ledamöterna minst 5 dagar före sammanträdet. Underrättelse om sammanträde skall inom samma tid tillställas suppleanterna
  Ledamot som är förhindrad att närvara skall genast meddela ordförande detta.
  Ordföranden skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe.

  §23 FIRMATECKNING

  Föreningens firma tecknas av därtill av styrelsen utsedda ledamöter på sätt styrelsen bestämmer.

  §24 RÄKENSKAPSÅR OCH REVISION

  Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
  Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast under januari månad året efter räkenskapsåret utgång.

  §25

  För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse 2 revisorer och 2 suppleanter för dem.
  De väljs för ett år i taget.
  Revisorsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast under februari månad.
  Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

  §26 ÖVERKLAGANDE AV BESLUT

  Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 31§ lagen om fiskevårdsområde.

  §27 STADGEÄNDRING

  Beslut om ändring av föreningens stadga fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.
  För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 18§ lagen om fiskevårdsområde, d v s stadgarnas §§1-10 och 26-28, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

  §28 UPPLÖSNING

  Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarande samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområde.

  §29 ANTAGANDE AV STADGARNA

  Dessa stadgar har antagits vid förrättningssammanträde den 21 april 1992. De har antagits under förutsättning att länsstyrelsen beslutar bilda fiskevårdsområdet.

  §30 FASTSTÄLLANDE AV STADGARNA

  Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Värmlands län, den 2 december 1992.
  Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-10, 26-28 i dessa stadgar.